Outlook Online - Create a new message, with attachments and options

Tutorial

00:00:05
message in outlook web app,
00:00:06
there are several possibilities.
00:00:07
If you come from an existing
00:00:10
message that you received 3 classic
00:00:12
options are available to you,
00:00:14
reply, reply all and forward at
00:00:16
the top of the navigation pan.
00:00:18
We can find them at the top right side
00:00:20
of an email with more options too.
00:00:22
The first one allows you to simply
00:00:24
reply to the first center of this email.
00:00:27
Reply all allows you to reply to all
00:00:29
recipients from the original Mail and
00:00:31
forward allows you to transfer this
00:00:33
message to another person who is not
00:00:35
the initial recipient of the first message.
00:00:37
This option that will use to
00:00:38
transfer attachments which are
00:00:40
included in the initial message,
00:00:41
or you can use it if you want
00:00:44
to create a new message.
00:00:46
Or if this person is part of your Contacts,
00:00:48
you can find him in the search field
00:00:50
and type the beginning of his name.
00:00:52
Outlook shows me some results by
00:00:54
clicking on this icon next to his name,
00:00:56
the contact card of my colleague
00:00:58
appears and shows me details.
00:01:00
Here I can send a message by
00:01:02
clicking on this icon.
00:01:04
A new window opens and
00:01:05
I can write my message.
00:01:08
Or I click on new at the
00:01:10
top to create a new message.
00:01:12
The new message window opens.
00:01:14
Hey, I can benefit from the recipient
00:01:16
history by tapping the beginning of his name.
00:01:19
Some results appear and I can choose my
00:01:21
recipient or click on the two button
00:01:24
or CC button to open my contact list.
00:01:26
From this page I can click on plus
00:01:29
to add the contact to my recipients.
00:01:32
I clicked save, come back to my message,
00:01:34
I click on CC to add copy recipients.
00:01:40
You can also send messages to
00:01:42
recipients with the BCC box.
00:01:43
BCC is the same as CC,
00:01:45
but recipients in this field
00:01:47
will be hidden from other people.
00:01:50
Here by default the field is not displayed,
00:01:52
so I can find it by clicking on
00:01:55
the three dots and show BCC.
00:01:57
Now I can click on it and
00:01:59
add recipients to this field.
00:02:06
A type of subject and the message I
00:02:08
want to send with some shaping options.
00:02:13
You can display the window in full
00:02:15
screen by clicking on this icon.
00:02:17
A new window appears.
00:02:18
You can open this window even
00:02:20
if you are writing your message.
00:02:22
To add attachments,
00:02:24
two possibilities using the attach button
00:02:26
at the top to open my window Explorer
00:02:29
and browse the file I want to send.
00:02:31
Or drag and drop files from your
00:02:33
window Explorer to your message.
00:02:35
My file is automatically inserted.
00:02:38
I drag and drop another one.
00:02:41
If you want more options,
00:02:42
like setting more important to
00:02:44
your message or a request for
00:02:46
an acknowledgement of receipt,
00:02:47
click on the three dots here.
00:02:49
You can set importance high,
00:02:50
normal or low.
00:02:52
This icon will inform recipients that
00:02:54
this message has a high priority.
00:02:57
And then the others options.
00:02:59
I can request the delivery
00:03:01
or acknowledgement receipt.
00:03:03
Now I can send my message if you don't
00:03:06
want it now you can save it as a
00:03:08
draft by clicking on the three dots.
00:03:10
You'll find it later in the draft folder.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
- [Instructeur] Om te antwoorden of
00:00:04
een nieuw bericht te maken
00:00:05
in de Outlook Web App zijn er verschillende mogelijkheden.
00:00:08
Als u van een bestaand bericht komt dat u heeft ontvangen
00:00:11
zijn er drie klassieke opties beschikbaar voor u,
00:00:14
beantwoorden, allen beantwoorden en doorsturen
00:00:16
bovenaan het navigatievenster.
00:00:18
We kunnen ze aan de rechterbovenzijde van een email vinden
00:00:21
met ook meerdere opties.
00:00:23
de eerste laat u simpelweg beantwoorden
00:00:25
naar de eerste zender van deze e-mail
00:00:27
Allen beantwoorden laat u alle ontvangers beantwoorden
00:00:30
van de originele e-mail,
00:00:31
en doorsturen laat u altijd dit bericht versturen
00:00:33
naar een andere persoon die niet de
00:00:35
aanvankelijke ontvanger is
00:00:36
van het eerste bericht.
00:00:38
Deze optie die we zullen gebruiken om bijlagen over te dragen
00:00:40
om bijlagen door te sturen
00:00:41
die tot het eerste bericht behoren
00:00:42
of u kunt het gebruiken wanneer u
00:00:46
een nieuw bericht wilt maken.
00:00:47
of als deze persoon onderdeel is
00:00:48
van uw contacten
00:00:49
kunt u hem vinden in het zoekveld
00:00:50
en het begin van zijn naam typen.
00:00:52
Outlook laat me resultaten zien.
00:00:54
Door op dit icoon naast zijn naam te klikken
00:00:57
verschijnt de contactkaart van mijn collega
00:00:59
en laat me details zien.
00:01:01
Hier kan ik een bericht sturen door op dit icoon te klikken.
00:01:04
Een nieuw venster wordt geopend
00:01:07
en ik kan mijn bericht schrijven.
00:01:09
Of ik klik op Nieuw bovenaan om
00:01:12
een ​​nieuw bericht te maken.
00:01:13
Het berichtvenster wordt geopend.
00:01:14
Hier kan ik profiteren van de ontvanger geschiedenis.
00:01:17
Door het begin van zijn naam in te tikken
00:01:19
verscijnen enkele resultaten en kan ik mijn ontvanger kiezen
00:01:21
Of op de To-knop of de CC-knop klikken
00:01:24
om mijn contactlijst te openen.
00:01:27
Vanaf deze pagina kan ik op plus klikken
00:01:29
om het contact toe te voegen aan mijn ontvangers.
00:01:32
Ik klik op opslaan, kom terug naar mijn bericht,
00:01:34
Ik klik op CC om copy ontvangers toe te voegen.
00:01:40
U kunt ook berichten naar ontvangers verzenden
00:01:42
met het BCC veld.
00:01:44
BCC is hetzelfde als CC, maar ontvangers in dit veld
00:01:48
zullen verborgen zijn voor andere mensen.
00:01:50
Hier standaard wordt het veld niet weergegeven,
00:01:53
dus ik kan het vinden door op de drie punten te klikken
00:01:55
en toon BCC.
00:01:57
Nu kan ik erop klikken en ontvangers toevoegen aan dit veld.
00:02:07
Ik typ een onderwerp en het bericht dat ik wil verzenden
00:02:09
Met een aantal opties.
00:02:13
kunt u het venster in het volledige
00:02:14
scherm weergeven
00:02:15
door op dit icoon te klikken.
00:02:17
verschijnt er een nieuw venster.
00:02:19
U kunt dit venster openen
00:02:20
zelfs als u uw bericht schrijft.
00:02:23
om bijlagen toe te voegen twee mogelijkheden.
00:02:25
Gebruik de knop Attach aan de bovenkant
00:02:27
Om mijn Windows verkenner te openen
00:02:28
en door het bestand te browsen dat ik wil verzenden,
00:02:31
Of sleep en plaats bestanden uit uw windows verkenner
00:02:34
naar uw bericht.
00:02:35
Mijn bestand wordt automatisch ingevoegd.
00:02:38
Ik sleep en plaats er nog een.
00:02:41
Als u meer opties wilt
00:02:42
Zoals het plaatsen van meer prioriteit voor uw bericht
00:02:44
Of een verzoek voor ontvangstbevestiging
00:02:47
klik op de drie punten.
00:02:49
Hier kunt u de prioirteit hoog, normaal of laag instellen.
00:02:52
Dit icoon zal de ontvangers informeren
00:02:54
dat dit bericht een hoge prioriteit heeft,
00:02:57
En in de andere opties kan ik vragen
00:02:59
voor een bezorging of een ontvangstbewijs.
00:03:03
Nu kan ik mijn bericht sturen.
00:03:05
Als u het nu niet wilt
00:03:06
kunt u het opslaan als concept
00:03:07
door te klikken op de drie punten.
00:03:11
U vindt het later in de concept folder.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Um in Outlook Web App
00:00:05
auf eine Nachricht zu antworten oder eine neue Nachricht zu schreiben, gibt es mehrere Möglichkeiten.
00:00:08
Wenn Sie von einer bereits bestehenden Nachricht ausgehen, die Sie empfangen haben,
00:00:11
bieten sich Ihnen drei klassische Möglichkeiten
00:00:13
oben im Navigationsmenü:
00:00:16
„Antworten”, „Allen antworten” und „Weiterleiten”.
00:00:18
Wir finden diese Möglichkeiten auch mit weiteren Optionen in der
00:00:21
oberen rechten Ecke einer E-Mail.
00:00:23
Mit der ersten Option antworten
00:00:25
Sie einfach dem ersten Ersteller dieser E-Mail.
00:00:27
Mit „Allen antworten” antworten Sie allen Empfängern der
00:00:30
ursprünglichen E-Mail und
00:00:31
mit „Weiterleiten” können Sie die Nachricht an eine andere Person
00:00:33
schicken, die nicht der ursprüngliche Empfänger
00:00:36
der E-Mail war.
00:00:38
Mit dieser Option können wir Anhänge, die in der
00:00:40
ursprünglichen E-Mail enthalten waren, weiterleiten
00:00:42
oder eine neue Nachricht erstellen.
00:00:46
Wenn diese Person sich in Ihrer Kontaktliste befindet,
00:00:48
können Sie sie hier im Suchfeld suchen,
00:00:50
indem Sie die Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.
00:00:52
Outlook zeigt mir mehrere Ergebnisse.
00:00:54
Wenn ich auf dieses Symbol neben seinem Namen klicke,
00:00:56
erscheint die Kontaktkarte meines Kollegen
00:00:59
und zeigt mir die Details.
00:01:00
Hier kann ich eine Nachricht schicken, indem ich auf dieses Symbol klicke.
00:01:04
Ein neues Fenster öffnet sich und ich kann meine Nachricht schreiben.
00:01:08
Ich kann auch oben auf Neu klicken, um eine neue Nachricht zu schreiben.
00:01:12
Das Nachrichtenfenster öffnet sich.
00:01:14
Hier profitiere ich von der Empfängerhistorie.
00:01:17
Wenn ich auf den Anfang seines Namens tippe,
00:01:19
erscheinen einige Ergebnisse und ich kann meinen Empfänger auswählen oder
00:01:21
auf die Schaltflächen „An” oder „CC” klicken,
00:01:24
um meine Kontaktliste zu öffnen.
00:01:26
Von dieser Seite aus kann ich auf „Plus” klicken,
00:01:29
um den Kontakt zu meinen Empfängern hinzuzufügen.
00:01:32
Ich klicke auf „Speichern” und kehre zu meiner Nachricht zurück,
00:01:34
klicke auf „CC”, um Kopienempfänger hinzuzufügen.
00:01:40
Sie können auch über die „BCC”-Box
00:01:42
Nachrichten an Empfänger verschicken.
00:01:44
„BCC” ist das gleiche wie „CC”, allerdings sind die Empfänger in diesem Feld
00:01:48
nicht für andere Personen sichtbar.
00:01:50
Das Feld wird standardmäßig nicht angezeigt.
00:01:53
Sie finden es, wenn Sie auf die drei kleinen Punkte klicken
00:01:55
und „BCC anzeigen” auswählen.
00:01:57
Jetzt kann ich darauf klicken und Empfänger in das Feld hinzufügen.
00:02:06
Ich tippe einen Betreff und die Nachricht, die ich versenden möchte, mit
00:02:09
einigen Gestaltungsoptionen ein.
00:02:13
Sie können das Fenster im Vollbildmodus anzeigen lassen,
00:02:15
indem Sie auf dieses Symbol klicken.
00:02:17
Ein neues Fenster erscheint.
00:02:19
Sie können dieses Fenster auch öffnen,
00:02:20
wenn Sie gerade eine Nachricht schreiben.
00:02:22
Um Anlagen hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten.
00:02:25
Entweder nutze ich die Schaltfläche „Anfügen” oben im Menü,
00:02:26
um meinen Windows Explorer zu öffnen und
00:02:28
die Datei, die ich möchte, auszuwählen,
00:02:31
oder Sie ziehen Dateien aus Ihrem Windows Explorer
00:02:33
in Ihre Nachricht.
00:02:35
Meine Datei wird automatisch eingefügt.
00:02:38
Ich ziehe eine weitere hinein.
00:02:41
Wenn Sie weitere Einstellungen
00:02:42
wie die Wichtigkeit der Nachricht oder
00:02:44
die Bitte um eine Empfangsbestätigung ändern möchten,
00:02:47
klicken Sie auf die drei Punkte.
00:02:48
Hier können Sie die Wichtigkeit hoch, normal oder niedrig einstellen.
00:02:52
Diese Schaltfläche informiert die Empfänger darüber,
00:02:54
dass diese Nachricht eine hohe Priorität besitzt.
00:02:57
Über Weiteres kann ich
00:02:59
eine Empfangs- oder Lesebestätigung anfordern.
00:03:03
Jetzt kann ich meine Nachricht abschicken.
00:03:05
Wenn Sie das erst später tun möchten,
00:03:06
können Sie sie auch als Entwurf speichern,
00:03:07
indem Sie auf die drei Punkte klicken.
00:03:11
Sie finden die Nachricht dann im Entwürfe-Ordner.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Para responder o crear un nuevo mensaje
00:00:05
en la aplicación web de Outlook, tiene varias opciones.
00:00:08
Si partimos de un mensaje existente que haya recibido,
00:00:11
dispone de las tres opciones clásicas,
00:00:13
Responder, Responder a todos y Reenviar,
00:00:16
en la parte superior del panel de navegación.
00:00:18
Podemos encontrarlas en la esquina superior derecha de un correo
00:00:21
junto con más opciones adicionales.
00:00:23
Con la primera puede responder
00:00:25
al primer remitente de este correo.
00:00:27
"Responder a todos" le permite responder a todos los destinatarios
00:00:30
del correo original,
00:00:31
y con "Reenviar" puede transferir este mensaje
00:00:33
a otra persona que no sea el destinatario inicial
00:00:36
del primer mensaje.
00:00:38
Usaremos esta opción para reenviar archivos adjuntos
00:00:40
incluidos en el mensaje inicial,
00:00:42
o puede utilizarla si desea crear un nuevo mensaje.
00:00:46
O, si esta persona está en sus contactos,
00:00:48
puede encontrarla en el campo de búsqueda
00:00:50
y escribir las primeras letras de su nombre.
00:00:52
Outlook me muestra algunos resultados.
00:00:54
Al hacer clic en este icono junto al nombre
00:00:56
de mi colega, aparece su tarjeta de contacto
00:00:59
y puedo ver todos los detalles.
00:01:00
Aquí puedo enviar un mensaje haciendo clic en este icono.
00:01:04
Se abre una nueva ventana y puedo escribir mi mensaje.
00:01:08
O hago clic en Nuevo en la parte superior para crear un nuevo mensaje.
00:01:12
Se abre la ventana de mensajes.
00:01:14
Aquí puedo sacar provecho del historial de destinatarios.
00:01:17
Al introducir las primeras letras del nombre,
00:01:19
aparecen algunos resultados y puedo elegir mi destinatario
00:01:21
o hacer clic en el botón Para o CC
00:01:24
para abrir mi lista de contactos.
00:01:26
Desde esta página, puedo hacer clic en Más
00:01:29
para añadir el contacto a mis destinatarios.
00:01:32
Hago clic en Guardar, vuelvo a mi mensaje
00:01:34
y hago clic en CC para añadir a los destinatarios de la copia.
00:01:40
También puede enviar mensajes a destinatarios
00:01:42
con el campo CCO.
00:01:44
CCO es lo mismo que CC, pero los receptores de este campo
00:01:48
estarán ocultos a otras personas.
00:01:50
Aquí, por defecto, el campo no se muestra,
00:01:53
así que puedo encontrarlo haciendo clic en los tres puntos
00:01:55
y en Mostrar CCO.
00:01:57
Ahora puedo hacer clic en él y añadir destinatarios a este campo.
00:02:06
Escribiré un asunto y el mensaje que quiero enviar
00:02:09
con algunas opciones de configuración.
00:02:13
Puede ver la ventana en pantalla completa
00:02:15
haciendo clic en este icono.
00:02:17
Aparece una nueva ventana.
00:02:19
Puede abrir esta ventana
00:02:20
aunque esté escribiendo su mensaje.
00:02:22
Para añadir adjuntos, hay dos posibilidades:
00:02:25
usando el botón Adjuntar de la parte superior
00:02:26
para abrir mi Explorador de Windows
00:02:28
y buscar el archivo que quiero enviar,
00:02:31
o arrastrando y soltando archivos desde el Explorador de Windows
00:02:33
hasta su mensaje.
00:02:35
Mi archivo se inserta automáticamente.
00:02:38
Arrastro y suelto otro.
00:02:41
Si desea más opciones,
00:02:42
como dar una mayor importancia a su mensaje
00:02:44
o solicitar una confirmación de recepción
00:02:47
haga clic en los tres puntos.
00:02:48
Aquí puede establecer la importancia: alta, normal o baja.
00:02:52
Este icono informa a los destinatarios
00:02:54
de que este mensaje tiene una alta prioridad,
00:02:57
y, en Otras opciones, puedo solicitar
00:02:59
una confirmación de envío o recepción.
00:03:03
Ahora puedo enviar mi mensaje.
00:03:05
Si no desea enviarlo ahora,
00:03:06
puede guardarlo como borrador
00:03:07
haciendo clic en los tres puntos.
00:03:11
Y lo encontrará en la carpeta Borradores.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Para responder ou criar uma nova mensagem
00:00:05
no aplicativo web do Outlook, existem diversas possibilidades.
00:00:08
Se for fazer isso a partir de uma mensagem existente recebida,
00:00:11
três opções clássicas estão disponíveis para você,
00:00:13
responder, responder a todos e encaminhar
00:00:16
na parte superior do painel de navegação.
00:00:18
Você pode encontrá-las no canto superior direito de um e-mail
00:00:21
junto com outras opções.
00:00:23
A primeira permite que você simplesmente responda
00:00:25
ao remetente principal do e-mail.
00:00:27
Responder a todos permite que você responda para todos os destinatários
00:00:30
do e-mail original
00:00:31
e encaminhar permite que você transmita esta mensagem
00:00:33
para outra pessoa que não era um destinatário inicial
00:00:36
da primeira mensagem.
00:00:38
Esta opção que usaremos para transferir anexos
00:00:40
inclusos na mensagem inicial
00:00:42
ou você pode usá-la se quiser criar uma nova mensagem.
00:00:46
Ou se esta pessoa for parte dos seus contatos,
00:00:48
você pode encontrá-la no campo de busca
00:00:50
e digitar o início do nome dela.
00:00:52
O Outlook me mostra alguns resultados.
00:00:54
Ao clicar neste ícone próximo ao nome,
00:00:56
o cartão de contato do meu colega aparece
00:00:59
e me mostra alguns detalhes.
00:01:00
Aqui, posso enviar uma mensagem, clicando neste ícone.
00:01:04
Uma nova janela se abre e posso escrever minha mensagem.
00:01:08
Ou, clico em Novo, na parte superior, para criar uma nova mensagem.
00:01:12
A janela de mensagem aparece.
00:01:14
Aqui posso me beneficiar do histórico do destinatário.
00:01:17
Digitando o início do nome dele
00:01:19
alguns resultados aparecem e posso escolher meu destinatário
00:01:21
ou clicar nos botões Para ou CC
00:01:24
para abrir minha lista de contatos.
00:01:26
A partir desta lista posso clicar em mais
00:01:29
para adicionar contatos aos meus destinatários.
00:01:32
Clico em salvar, volta à minha mensagem,
00:01:34
clico em CC para adicionar destinatários em cópia.
00:01:40
Você também pode enviar mensagens para destinatários
00:01:42
na caixa BCC.
00:01:44
BCC é o mesmo que CC, mas os destinatários neste campo
00:01:48
estarão ocultos para as outras pessoas.
00:01:50
Aqui, por padrão, o campo não é exibido,
00:01:53
mas posso encontrá-lo clicando nos três pontos
00:01:55
e Mostrar BCC.
00:01:57
Agora, posso clicar nele e adicionar destinatários a este campo.
00:02:06
Vou digitar o assunto e a mensagem que desejo enviar
00:02:09
com algumas opções de definições.
00:02:13
Você pode exibir a janela em tela cheia
00:02:15
clicando neste ícone.
00:02:17
Uma nova janela aparece.
00:02:19
Você pode abrir esta janela
00:02:20
mesmo se estiver escrevendo sua mensagem.
00:02:22
Existem duas possibilidades para adicionar anexos.
00:02:25
Usar o botão Anexar na parte superior
00:02:26
para abrir minha janela
00:02:28
e buscar o arquivo que desejo enviar
00:02:31
ou arrastar e soltar arquivos da sua janela de arquivos
00:02:33
até sua mensagem.
00:02:35
Meu arquivo é automaticamente inserido.
00:02:38
Arrasto e solto outro.
00:02:41
Caso queira mais opções
00:02:42
como configurações de urgência para sua mensagem
00:02:44
ou uma solicitação de aviso de recebimento
00:02:47
clique nos três pontos.
00:02:48
Aqui você pode configurar importância alta, normal ou baixa.
00:02:52
Este ícone informará a seus destinatários
00:02:54
que esta mensagem tem alta prioridade
00:02:57
e em Outras opções você pode solicitar
00:02:59
uma entrega ou uma solicitação de aviso de recebimento.
00:03:03
Agora posso enviar minha mensagem.
00:03:05
Se não quiser isso agora,
00:03:06
pode salvar como rascunho
00:03:07
clicando nos três pontos.
00:03:11
Você a encontrará mais tarde na pasta rascunhos.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
回覆或建立新
00:00:05
Outlook Web 應用程式中的消息,
00:00:06
有幾種可能性。
00:00:07
如果您來自現有
00:00:10
消息,你收到了3個經典
00:00:12
選項可供您使用,
00:00:14
答覆,答覆所有和轉發在
00:00:16
導航平移的頂部。
00:00:18
我們可以在右上角找到它們
00:00:20
具有更多選項的電子郵件。
00:00:22
第一個允許您簡單地
00:00:24
回復此電子郵件的第一個中心。
00:00:27
全部回覆允許您回覆所有
00:00:29
原始郵件和
00:00:31
轉寄您轉移此
00:00:33
給另一個不
00:00:35
第一個郵件的初始收件者。
00:00:37
這個選項會用於
00:00:38
轉移附件,
00:00:40
包含在初始郵件中,
00:00:41
或者你可以使用它,如果你想
00:00:44
創建新郵件。
00:00:46
或者,如果此人是您的聯繫人的一部分,
00:00:48
你可以在搜尋領域找到他
00:00:50
並鍵入他的名字的開頭。
00:00:52
Outlook 顯示一些結果
00:00:54
點擊他的名字旁邊的這個圖示,
00:00:56
我的同事的聯繫人卡片
00:00:58
出現並顯示我的詳細資訊。
00:01:00
在這裡,我可以發送一條訊息
00:01:02
按一下此圖示。
00:01:04
將開啟新視窗,然後
00:01:05
我可以寫我的留言。
00:01:08
或者我點擊新的
00:01:10
頂部以創建新消息。
00:01:12
將打開新的消息視窗。
00:01:14
嘿,我可以從收件者中受益
00:01:16
歷史通過點擊他的名字的開頭。
00:01:19
出現一些結果,我可以選擇我的
00:01:21
收件者或按下兩個按鈕
00:01:24
或 CC 按鈕以打開我的聯繫人清單。
00:01:26
從此頁面,我可以點擊加
00:01:29
將連絡人添加到收件者。
00:01:32
我點擊保存,回到我的消息,
00:01:34
我單擊 CC 添加副本收件者。
00:01:40
您還可以向
00:01:42
使用BCC框的收件者。
00:01:43
BCC 與 CC 相同,
00:01:45
但此欄位中的收件者
00:01:47
將隱藏對其他人。
00:01:50
默認情況下,此處不顯示該欄位,
00:01:52
這樣我就可以點擊
00:01:55
三個點,並顯示BCC。
00:01:57
現在可以點擊它與
00:01:59
將收件者添加到此欄位。
00:02:06
主題類型和訊息 I
00:02:08
要發送一些整形選項。
00:02:13
您可以完整顯示視窗
00:02:15
通過按一下此圖示進行螢幕。
00:02:17
將顯示一個新視窗。
00:02:18
您可以開啟此視窗,甚至
00:02:20
如果你正在寫你的消息。
00:02:22
要添加附件,
00:02:24
使用附加按鈕的兩種可能性
00:02:26
在頂部開啟我的視窗資源管理員
00:02:29
並流覽我想發送的檔。
00:02:31
或者從
00:02:33
視窗資源管理員到您的消息。
00:02:35
我的檔會自動插入。
00:02:38
我拖再拖再拖一個。
00:02:41
如果你想要更多選項,
00:02:42
喜歡設置更重要的
00:02:44
您的訊息或要求
00:02:46
收據的確認,
00:02:47
點擊這裡的三個點。
00:02:49
你可以把重要性設置高,
00:02:50
正常或低。
00:02:52
此圖示將通知收件者
00:02:54
此消息具有高優先順序。
00:02:57
然後是其他選項。
00:02:59
我可以要求交貨
00:03:01
或確認收據。
00:03:03
現在我可以發送我的消息,如果你不
00:03:06
希望它現在你可以保存它作為一個
00:03:08
通過單擊三個點進行草稿。
00:03:10
稍後您將在草稿資料夾中找到它。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
返信または新規作成するには
00:00:05
Outlook Web アプリでのメッセージ、
00:00:06
いくつかの可能性があります。
00:00:07
既存のユーザーから来た場合
00:00:10
3クラシックを受け取ったメッセージ
00:00:12
オプションは、あなたに利用可能です。
00:00:14
返信、全員に返信、転送
00:00:16
ナビゲーションパンの上部。
00:00:18
私たちは、右上にそれらを見つけることができます
00:00:20
あまりにも多くのオプションを持つ電子メールの。
00:00:22
最初のものは、単純に
00:00:24
このメールの最初の中心に返信してください。
00:00:27
全員に返信すると、すべてに返信できます
00:00:29
元のメールの受信者と
00:00:31
転送すると、これを転送することができます
00:00:33
他の人にメッセージを送信する
00:00:35
最初のメッセージの最初の受信者。
00:00:37
このオプションを使用して、
00:00:38
転送添付ファイル
00:00:40
最初のメッセージに含まれる
00:00:41
またはあなたが望むならそれを使用することができます
00:00:44
をクリックして新しいメッセージを作成します。
00:00:46
または、この人があなたの連絡先の一部である場合は、
00:00:48
あなたは検索フィールドで彼を見つけることができます
00:00:50
そして、彼の名前の始まりを入力します。
00:00:52
Outlook では、次の方法で結果が表示されます。
00:00:54
彼の名前の横にあるこのアイコンをクリックすると、
00:00:56
同僚の連絡先カード
00:00:58
が表示され、詳細が表示されます。
00:01:00
ここで私はメッセージを送信することができます
00:01:02
このアイコンをクリックします。
00:01:04
新しいウィンドウが開き、
00:01:05
私は私のメッセージを書くことができます。
00:01:08
または私はで新しいをクリックします。
00:01:10
をクリックして新しいメッセージを作成します。
00:01:12
新しいメッセージ ウィンドウが開きます。
00:01:14
ねえ、私は受取人の恩恵を受けることができます
00:01:16
彼の名前の始まりをタップして履歴。
00:01:19
いくつかの結果が表示され、私は私を選択することができます
00:01:21
受信者または 2 つのボタンをクリックします
00:01:24
またはCCボタンを押して連絡先リストを開きます。
00:01:26
このページからプラスをクリックすることができます
00:01:29
をクリックして、連絡先を受信者に追加します。
00:01:32
私は保存をクリックし、私のメッセージに戻って来て、
00:01:34
コピー受信者を追加するには、CCをクリックします。
00:01:40
メッセージを
00:01:42
[BCC] ボックスを持つ受信者
00:01:43
BCCはCCと同じで、
00:01:45
ただし、このフィールドの受信者
00:01:47
他の人に隠されます。
00:01:50
デフォルトでは、フィールドは表示されません。
00:01:52
私はクリックしてそれを見つけることができます
00:01:55
3つのドットを表示し、BCCを表示します。
00:01:57
今、私はそれをクリックして、
00:01:59
このフィールドに受信者を追加します。
00:02:06
件名の種類とメッセージ I
00:02:08
いくつかのシェーピングオプションを使用して送信する。
00:02:13
ウィンドウ全体を表示できます。
00:02:15
このアイコンをクリックして画面を表示します。
00:02:17
新しいウィンドウが表示されます。
00:02:18
このウィンドウは開くことができます
00:02:20
メッセージを書いている場合。
00:02:22
添付ファイルを追加するには、
00:02:24
アタッチボタンを使用して2つの可能性
00:02:26
ウィンドウエクスプローラを開くために上部に
00:02:29
をクリックして、送信するファイルを参照します。
00:02:31
または、ファイルをドラッグアンドドロップ
00:02:33
ウィンドウ エクスプ ローラーをメッセージにします。
00:02:35
ファイルが自動的に挿入されます。
00:02:38
私は別のものをドラッグアンドドロップします。
00:02:41
より多くのオプションが必要な場合は、
00:02:42
より重要な設定が好きです
00:02:44
メッセージまたは要求
00:02:46
領収書の確認、
00:02:47
ここで3つの点をクリックしてください。
00:02:49
重要度を高く設定し、
00:02:50
正常または低い。
00:02:52
このアイコンは、受信者に
00:02:54
このメッセージの優先度は高くなります。
00:02:57
そして、他のオプション。
00:02:59
私は配達を要求することができます
00:03:01
または受信確認の受領。
00:03:03
あなたがしない場合、今、私は私のメッセージを送信することができます
00:03:06
今、あなたはそれを保存することができます
00:03:08
3つの点をクリックしてドラフト。
00:03:10
下書きフォルダの後半で確認できます。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Untuk membalas atau membuat
00:00:05
pesan di Outlook Web App,
00:00:06
ada beberapa kemungkinan.
00:00:07
Jika Anda berasal dari
00:00:10
pesan yang Anda terima 3 klasik
00:00:12
pilihan yang tersedia bagi Anda,
00:00:14
balas, balas semua dan maju
00:00:16
Bagian atas panci navigasi.
00:00:18
Kita dapat menemukannya di sisi kanan atas
00:00:20
email dengan lebih banyak opsi.
00:00:22
Yang pertama memungkinkan Anda
00:00:24
membalas ke pusat pertama email ini.
00:00:27
Balas semua memungkinkan Anda untuk membalas semua
00:00:29
Penerima dari mail asli dan
00:00:31
maju, Anda dapat mentransfer
00:00:33
pesan ke orang lain yang tidak
00:00:35
Penerima pesan pertama.
00:00:37
Opsi ini yang akan digunakan untuk
00:00:38
Lampiran transfer yang
00:00:40
termasuk dalam pesan awal,
00:00:41
atau Anda dapat menggunakannya jika Anda ingin
00:00:44
untuk membuat pesan baru.
00:00:46
Atau jika orang ini adalah bagian dari kontak Anda,
00:00:48
Anda dapat menemukannya di bidang pencarian
00:00:50
dan ketikkan awal namanya.
00:00:52
Outlook menunjukkan saya beberapa hasil dengan
00:00:54
mengklik ikon ini di sebelah namanya,
00:00:56
kartu kontak kolega saya
00:00:58
muncul dan menunjukkan rincian.
00:01:00
Di sini saya dapat mengirim pesan dengan
00:01:02
mengklik ikon ini.
00:01:04
Jendela baru terbuka dan
00:01:05
Saya bisa menulis pesan saya.
00:01:08
Atau saya klik baru pada
00:01:10
atas untuk membuat pesan baru.
00:01:12
Jendela pesan baru akan terbuka.
00:01:14
Hei, aku bisa mendapatkan keuntungan dari Penerima
00:01:16
sejarah dengan mengetuk awal nama-Nya.
00:01:19
Beberapa hasil muncul dan saya dapat memilih
00:01:21
Penerima atau klik pada dua tombol
00:01:24
atau tombol CC untuk membuka daftar kontak saya.
00:01:26
Dari Halaman ini saya bisa klik pada Plus
00:01:29
untuk menambahkan kontak ke penerima.
00:01:32
Saya mengklik Save, kembali ke pesan saya,
00:01:34
Saya klik pada CC untuk menambahkan salinan Penerima.
00:01:40
Anda juga dapat mengirim pesan ke
00:01:42
Penerima dengan kotak BCC.
00:01:43
BCC adalah sama dengan CC,
00:01:45
tetapi penerima dalam bidang ini
00:01:47
akan disembunyikan dari orang lain.
00:01:50
Di sini secara default bidang tidak ditampilkan,
00:01:52
sehingga saya dapat menemukannya dengan mengklik
00:01:55
tiga titik dan menunjukkan BCC.
00:01:57
Sekarang saya bisa klik di atasnya dan
00:01:59
menambahkan penerima ke bidang ini.
00:02:06
Jenis subjek dan pesan yang saya
00:02:08
ingin mengirim dengan beberapa pilihan membentuk.
00:02:13
Anda dapat menampilkan jendela secara penuh
00:02:15
layar dengan mengklik ikon ini.
00:02:17
Jendela baru akan muncul.
00:02:18
Anda dapat membuka jendela ini bahkan
00:02:20
Jika Anda menulis pesan Anda.
00:02:22
Untuk menambahkan lampiran,
00:02:24
dua kemungkinan menggunakan tombol lampirkan
00:02:26
di bagian atas untuk membuka jendela Explorer
00:02:29
dan menelusuri file yang ingin saya kirim.
00:02:31
Atau seret dan jatuhkan file dari
00:02:33
jendela Explorer untuk pesan Anda.
00:02:35
File saya secara otomatis disisipkan.
00:02:38
Saya menyeret dan menjatuhkan yang lain.
00:02:41
Jika Anda ingin lebih banyak pilihan,
00:02:42
seperti pengaturan yang lebih penting untuk
00:02:44
pesan Anda atau permintaan
00:02:46
pengakuan penerimaan,
00:02:47
Klik pada tiga titik di sini.
00:02:49
Anda dapat mengatur kepentingan tinggi,
00:02:50
normal atau rendah.
00:02:52
Ikon ini akan memberitahu Penerima
00:02:54
pesan ini memiliki prioritas tinggi.
00:02:57
Dan kemudian pilihan lain.
00:02:59
Saya dapat meminta pengiriman
00:03:01
atau tanda terima pengakuan.
00:03:03
Sekarang saya dapat mengirim pesan saya jika Anda tidak
00:03:06
ingin sekarang Anda dapat menyimpannya sebagai
00:03:08
dengan mengklik pada tiga titik.
00:03:10
Anda akan menemukannya nanti di folder Draft.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Để trả lời hoặc tạo mới
00:00:05
tin nhắn trong Outlook Web App,
00:00:06
có một số khả năng.
00:00:07
Nếu quý vị đến từ một
00:00:10
tin nhắn mà bạn nhận được 3 cổ điển
00:00:12
tùy chọn có sẵn cho bạn,
00:00:14
trả lời, trả lời tất cả và chuyển tiếp tại
00:00:16
trên cùng của chảo điều hướng.
00:00:18
Chúng ta có thể tìm thấy chúng ở phía trên bên phải
00:00:20
của một email với các tùy chọn khác quá.
00:00:22
Cái đầu tiên cho phép bạn chỉ cần
00:00:24
trả lời cho Trung tâm đầu tiên của email này.
00:00:27
Trả lời tất cả cho phép bạn trả lời tất cả
00:00:29
người nhận từ thư gốc và
00:00:31
về phía trước cho phép bạn chuyển
00:00:33
tin nhắn cho người khác không phải là
00:00:35
người nhận thư đầu tiên.
00:00:37
Tùy chọn này sẽ sử dụng để
00:00:38
chuyển các tập tin đính kèm được
00:00:40
bao gồm trong tin nhắn ban đầu,
00:00:41
hoặc bạn có thể sử dụng nó nếu bạn muốn
00:00:44
để tạo một tin nhắn mới.
00:00:46
Hoặc nếu người này là một phần của danh bạ của bạn,
00:00:48
bạn có thể tìm thấy anh ta trong lĩnh vực tìm kiếm
00:00:50
và gõ vào đầu tên của ông.
00:00:52
Outlook cho tôi thấy một số kết quả bằng
00:00:54
nhấp vào biểu tượng này bên cạnh tên của mình,
00:00:56
thẻ liên lạc của đồng nghiệp của tôi
00:00:58
xuất hiện và cho tôi biết chi tiết.
00:01:00
Ở đây tôi có thể gửi một tin nhắn bằng
00:01:02
nhấp vào biểu tượng này.
00:01:04
Một cửa sổ mới mở ra và
00:01:05
Tôi có thể viết tin nhắn của tôi.
00:01:08
Hoặc tôi bấm vào mới tại
00:01:10
đầu để tạo một tin nhắn mới.
00:01:12
Cửa sổ thư mới mở ra.
00:01:14
Hey, tôi có thể được hưởng lợi từ người nhận
00:01:16
lịch sử bằng cách khai thác đầu tên của mình.
00:01:19
Một số kết quả xuất hiện và tôi có thể chọn
00:01:21
người nhận hoặc bấm vào nút hai
00:01:24
hoặc nút CC để mở danh sách liên lạc của tôi.
00:01:26
Từ Trang này tôi có thể nhấp vào cộng
00:01:29
để thêm liên hệ vào người nhận của tôi.
00:01:32
Tôi nhấp vào lưu, trở lại tin nhắn của tôi,
00:01:34
Tôi bấm vào CC để thêm người nhận bản sao.
00:01:40
Bạn cũng có thể gửi tin nhắn đến
00:01:42
người nhận với hộp BCC.
00:01:43
BCC cũng giống như CC,
00:01:45
nhưng người nhận trong lĩnh vực này
00:01:47
sẽ được ẩn từ những người khác.
00:01:50
Ở đây theo mặc định, trường không được hiển thị,
00:01:52
Vì vậy tôi có thể tìm thấy nó bằng cách nhấp vào
00:01:55
ba dấu chấm và hiển thị BCC.
00:01:57
Bây giờ tôi có thể nhấp vào nó và
00:01:59
Thêm người nhận vào trường này.
00:02:06
Một loại chủ đề và tin nhắn tôi
00:02:08
muốn gửi với một số tùy chọn hình dáng.
00:02:13
Bạn có thể hiển thị cửa sổ đầy đủ
00:02:15
màn hình bằng cách nhấp vào biểu tượng này.
00:02:17
Một cửa sổ mới xuất hiện.
00:02:18
Bạn có thể mở cửa sổ này ngay cả
00:02:20
Nếu bạn đang viết tin nhắn của bạn.
00:02:22
Để thêm tệp đính kèm,
00:02:24
hai khả năng sử dụng nút đính kèm
00:02:26
ở trên cùng để mở cửa sổ Explorer của tôi
00:02:29
và duyệt các tập tin tôi muốn gửi.
00:02:31
Hoặc kéo và thả các tệp từ
00:02:33
cửa sổ Explorer vào thư của bạn.
00:02:35
Tệp của tôi được tự động chèn.
00:02:38
Tôi kéo và thả một.
00:02:41
Nếu bạn muốn có nhiều tùy chọn hơn,
00:02:42
như thiết lập quan trọng hơn để
00:02:44
tin nhắn hoặc yêu cầu
00:02:46
xác nhận
00:02:47
bấm vào ba dấu chấm ở đây.
00:02:49
Bạn có thể thiết lập tầm quan trọng cao,
00:02:50
bình thường hoặc thấp.
00:02:52
Biểu tượng này sẽ thông báo cho người nhận
00:02:54
thông báo này có mức độ ưu tiên cao.
00:02:57
Và sau đó các tùy chọn khác.
00:02:59
Tôi có thể yêu cầu giao hàng
00:03:01
xác nhận.
00:03:03
Bây giờ tôi có thể gửi tin nhắn của tôi nếu bạn không
00:03:06
muốn nó bây giờ bạn có thể lưu nó như là một
00:03:08
dự thảo bằng cách nhấp vào ba dấu chấm.
00:03:10
Bạn sẽ tìm thấy nó sau này trong thư mục bản nháp.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Per rispondere o creare un nuovo
00:00:05
messaggio nell'app Web di Outlook,
00:00:06
ci sono diverse possibilità.
00:00:07
Se si proviene da un
00:00:10
messaggio che hai ricevuto 3 classico
00:00:12
sono disponibili opzioni per voi,
00:00:14
rispondere, rispondere a tutti e inoltrare a
00:00:16
nella parte superiore del pan di navigazione.
00:00:18
Possiamo trovarli in alto a destra
00:00:20
di un'e-mail con più opzioni troppo.
00:00:22
Il primo consente di
00:00:24
rispondere al primo centro di questa e-mail.
00:00:27
Rispondi a tutti consente di rispondere a tutti
00:00:29
destinatari della mail originale e
00:00:31
in avanti consente di trasferire questo
00:00:33
messaggio a un'altra persona che non è
00:00:35
destinatario iniziale del primo messaggio.
00:00:37
Questa opzione che verrà utilizzata per
00:00:38
trasferire gli allegati che sono
00:00:40
inclusi nel messaggio iniziale,
00:00:41
oppure puoi usarlo se vuoi
00:00:44
per creare un nuovo messaggio.
00:00:46
O se questa persona fa parte dei tuoi Contatti,
00:00:48
lo si può trovare nel campo di ricerca
00:00:50
e digitare l'inizio del suo nome.
00:00:52
Outlook mostra alcuni risultati per
00:00:54
cliccando su questa icona accanto al suo nome,
00:00:56
la scheda contatto del mio collega
00:00:58
appare e mi mostra i dettagli.
00:01:00
Qui posso inviare un messaggio
00:01:02
facendo clic su questa icona.
00:01:04
Si apre una nuova finestra e
00:01:05
Posso scrivere il mio messaggio.
00:01:08
Oppure cliccherò su nuovo al
00:01:10
per creare un nuovo messaggio.
00:01:12
Viene visualizzata la finestra del nuovo messaggio.
00:01:14
Ehi, posso beneficiare del destinatario
00:01:16
storia toccando l'inizio del suo nome.
00:01:19
Alcuni risultati appaiono e posso scegliere il mio
00:01:21
destinatario o fare clic sui due pulsanti
00:01:24
o CC per aprire l'elenco dei contatti.
00:01:26
Da questa pagina posso cliccare su plus
00:01:29
per aggiungere il contatto ai destinatari.
00:01:32
Ho cliccato salva, tornare al mio messaggio,
00:01:34
Clicco su CC per aggiungere i destinatari della copia.
00:01:40
È inoltre possibile inviare messaggi a
00:01:42
destinatari con la casella Ccn.
00:01:43
BCC è lo stesso di CC,
00:01:45
ma i destinatari in questo campo
00:01:47
saranno nascosti agli altri.
00:01:50
Qui per impostazione predefinita il campo non viene visualizzato,
00:01:52
così posso trovarlo cliccando su
00:01:55
i tre punti e mostrare BCC.
00:01:57
Ora posso cliccare su di esso e
00:01:59
aggiungere destinatari a questo campo.
00:02:06
Un tipo di oggetto e il messaggio I
00:02:08
desidera inviare con alcune opzioni di modellazione.
00:02:13
È possibile visualizzare la finestra
00:02:15
facendo clic su questa icona.
00:02:17
Viene visualizzata una nuova finestra.
00:02:18
È possibile aprire questa finestra anche
00:02:20
se si sta scrivendo il messaggio.
00:02:22
Per aggiungere allegati,
00:02:24
due possibilità utilizzando il pulsante di attacco
00:02:26
in alto per aprire la mia finestra Explorer
00:02:29
e sfogliare il file che voglio inviare.
00:02:31
Oppure trascina e rilascia i file dal tuo
00:02:33
finestra Explorer al messaggio.
00:02:35
Il mio file viene inserito automaticamente.
00:02:38
Ne trascino e ne rilascio un altro.
00:02:41
Se vuoi più opzioni,
00:02:42
come l'impostazione più importante per
00:02:44
il tuo messaggio o una richiesta di
00:02:46
una conferma di ricevimento,
00:02:47
clicca sui tre puntini qui.
00:02:49
È possibile impostare l'importanza in alto,
00:02:50
normale o basso.
00:02:52
Questa icona informerà i destinatari che
00:02:54
questo messaggio ha una priorità alta.
00:02:57
E poi le altre opzioni.
00:02:59
Posso richiedere la consegna
00:03:01
o ricevuta di conferma.
00:03:03
Ora posso inviare il mio messaggio se non si
00:03:06
lo voglio ora si può salvare come un
00:03:08
sformo cliccando sui tre puntini.
00:03:10
Lo troverai più avanti nella cartella bozza.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Ответить или создать новый
00:00:05
сообщение в веб-приложении Outlook,
00:00:06
Есть несколько возможностей.
00:00:07
Если вы родом из существующего
00:00:10
сообщение, что вы получили 3 классических
00:00:12
варианты доступны для вас,
00:00:14
ответить, ответить всем и вперед на
00:00:16
верхней части навигационной кастрюли.
00:00:18
Мы можем найти их в верхней правой стороне
00:00:20
электронной почты с большим количество вариантов тоже.
00:00:22
Первый позволяет просто
00:00:24
ответить на первый центр этого письма.
00:00:27
Ответить на все позволяет ответить на все
00:00:29
получателей из оригинальной Почты и
00:00:31
вперед позволяет перенести это
00:00:33
сообщение другому лицу, которое не
00:00:35
первоначальный получатель первого сообщения.
00:00:37
Эта опция, которая будет использоваться для
00:00:38
передачи вложений, которые
00:00:40
включены в первоначальное сообщение,
00:00:41
или вы можете использовать его, если вы хотите
00:00:44
для создания нового сообщения.
00:00:46
Или, если этот человек является частью ваших контактов,
00:00:48
Вы можете найти его в поле поиска
00:00:50
и ввеся начало его имени.
00:00:52
Outlook показывает мне некоторые результаты по
00:00:54
нажав на эту иконку рядом с его именем,
00:00:56
контактная карта моего коллеги
00:00:58
появляется и показывает мне детали.
00:01:00
Здесь я могу отправить сообщение
00:01:02
нажав на этот значок.
00:01:04
Открывается новое окно и
00:01:05
Я могу написать свое сообщение.
00:01:08
Или я нажимаю на новые на
00:01:10
сверху, чтобы создать новое сообщение.
00:01:12
Открывается новое окно сообщений.
00:01:14
Эй, я могу извлечь выгоду из получателя
00:01:16
истории, нажав на начало его имени.
00:01:19
Некоторые результаты появляются, и я могу выбрать
00:01:21
получателя или нажмите на две кнопки
00:01:24
или CC кнопку, чтобы открыть список контактов.
00:01:26
С этой страницы я могу нажать на плюс
00:01:29
чтобы добавить контакт к моим получателям.
00:01:32
Я нажал сохранить, вернуться к моему сообщению,
00:01:34
Я нажимаю на CC, чтобы добавить получателей копий.
00:01:40
Вы также можете отправлять сообщения в
00:01:42
получателей с коробкой BCC.
00:01:43
BCC такой же, как CC,
00:01:45
но получатели в этой области
00:01:47
будут скрыты от других людей.
00:01:50
Здесь по умолчанию поле не отображается,
00:01:52
так что я могу найти его, нажав на
00:01:55
три точки и показать BCC.
00:01:57
Теперь я могу нажать на него и
00:01:59
добавить получателей в эту область.
00:02:06
Тип предмета и сообщение, которое я
00:02:08
хотите отправить с некоторыми вариантами формирования.
00:02:13
Вы можете отобразить окно в полном объеме
00:02:15
экран, нажав на эту иконку.
00:02:17
Появляется новое окно.
00:02:18
Вы можете открыть это окно даже
00:02:20
если вы пишете свое сообщение.
00:02:22
Чтобы добавить вложения,
00:02:24
две возможности с помощью кнопки крепления
00:02:26
в верхней части, чтобы открыть окно Explorer
00:02:29
и просматривать файл, который я хочу отправить.
00:02:31
Или перетащите и падение файлов из вашего
00:02:33
окно Explorer к вашему сообщению.
00:02:35
Мой файл автоматически вставляется.
00:02:38
Я тяну и бросаю еще один.
00:02:41
Если вы хотите больше вариантов,
00:02:42
как установка более важным для
00:02:44
ваше сообщение или запрос на
00:02:46
подтверждение получения,
00:02:47
нажмите на три точки здесь.
00:02:49
Вы можете установить высокую важность,
00:02:50
нормальной или низкой.
00:02:52
Этот значок будет информировать получателей о том, что
00:02:54
это сообщение имеет высокий приоритет.
00:02:57
А потом другие варианты.
00:02:59
Я могу запросить доставку
00:03:01
или подтверждение получения.
00:03:03
Теперь я могу отправить свое сообщение, если вы не
00:03:06
хочу, чтобы теперь вы можете сохранить его в качестве
00:03:08
проект, нажав на три точки.
00:03:10
Вы найдете его позже в папке проекта.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
За да отговорите или да създадете нов
00:00:05
съобщение в уеб приложението outlook,
00:00:06
има няколко възможности.
00:00:07
Ако идвате от съществуващ
00:00:10
съобщение, което сте получили 3 класически
00:00:12
опции са достъпни за вас,
00:00:14
отговор, отговори на всички и препратете
00:00:16
навигационната лента.
00:00:18
Можем да ги намерим горе вдясно.
00:00:20
на имейл с повече опции.
00:00:22
Първият ви позволява просто да
00:00:24
отговор на първия център на този имейл.
00:00:27
Отговор на всички ви позволява да отговаряте на всички
00:00:29
получателите от оригиналната
00:00:31
ви позволява да прехвърлите това
00:00:33
съобщение на друго лице, което не е
00:00:35
на първоначалния получател на първото съобщение.
00:00:37
Тази опция, която ще използва за
00:00:38
прехвърляне на прикачените
00:00:40
в първоначалното съобщение,
00:00:41
или можете да го използвате, ако искате
00:00:44
, за да създадете ново съобщение.
00:00:46
Или ако това лице е част от Вашите Контакти,
00:00:48
можете да го намерите в полето за търсене
00:00:50
и напишете началото на името му.
00:00:52
Outlook ми показва някои резултати, като
00:00:54
кликнете върху тази икона до името му,
00:00:56
визитката на моя колега
00:00:58
появява и ми показва подробности.
00:01:00
Тук мога да изпратя съобщение, като
00:01:02
щракнете върху тази икона.
00:01:04
Отваря се нов прозорец и
00:01:05
Мога да напиша съобщението си.
00:01:08
Или кликвам върху
00:01:10
в горната част, за да създадете ново съобщение.
00:01:12
Отваря се прозорецът на новото съобщение.
00:01:14
Мога да се възползвам от получателя.
00:01:16
история, като докоснете началото на името му.
00:01:19
Някои резултати се появяват и аз мога да избера
00:01:21
или натиснете бутона
00:01:24
или бутона CC, за да отворите моя списък с контакти.
00:01:26
От тази страница мога да кликна върху плюс
00:01:29
за да добавите контакта към моите получатели.
00:01:32
Щракнах върху "Спаси", връщам се към съобщението си.
00:01:34
Аз кликнете върху CC, за да добавите получателите на копие.
00:01:40
Можете също да изпращате съобщения до
00:01:42
на получателите на данни в полето BCC.
00:01:43
БКК е същият като СС,
00:01:45
но получателите в тази област
00:01:47
ще бъдат скрити от други хора.
00:01:50
Тук по подразбиране полето не се показва,
00:01:52
така че мога да го намеря, като кликнете върху
00:01:55
и да се покаже БКК.
00:01:57
Сега мога да кликна върху него и
00:01:59
добавите получатели към това поле.
00:02:06
Тип на тема и съобщението I
00:02:08
искате да изпратите с някои опции за оформяне.
00:02:13
Можете да покажете прозореца
00:02:15
екран, като кликнете върху тази икона.
00:02:17
Появява се нов прозорец.
00:02:18
Можете да отворите този прозорец
00:02:20
ако пишете съобщението си.
00:02:22
За да добавите прикачени файлове,
00:02:24
две възможности, като използвате бутона за прикачване
00:02:26
в горната част, за да отворите прозореца ми Explorer
00:02:29
и да прегледате файла, който искам да изпратя.
00:02:31
Или плъзнете и пускате файлове от
00:02:33
прозорец Explorer към вашето съобщение.
00:02:35
Файлът ми се вмъква автоматично.
00:02:38
Аз влача и пускам още един.
00:02:41
Ако искате повече опции,
00:02:42
да се заснеме по-важно за
00:02:44
вашето съобщение или искане за
00:02:46
потвърждение за получаване,
00:02:47
кликнете върху трите точки тук.
00:02:49
Можете да зададете високо значение,
00:02:50
или ниско.
00:02:52
Тази икона ще информира получателите, че
00:02:54
това съобщение е с висок приоритет.
00:02:57
И другите опции.
00:02:59
Мога да поискам доставката
00:03:01
разписка за потвърждение.
00:03:03
Сега мога да изпратя съобщението си, ако не го направиш.
00:03:06
искате да го запишете като
00:03:08
като кликнете върху трите точки.
00:03:10
Ще го намерите по-късно в папката с чернови.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Pentru a răspunde sau a crea un nou
00:00:05
mesaj în aplicația web Outlook,
00:00:06
există mai multe posibilități.
00:00:07
Dacă proveniți dintr-un
00:00:10
mesaj că ați primit 3 clasic
00:00:12
sunt disponibile opțiuni,
00:00:14
răspunde, răspunde toate și transmite la
00:00:16
partea de sus a pan de navigare.
00:00:18
Îi putem găsi în partea dreaptă sus.
00:00:20
de un e-mail cu mai multe opțiuni de asemenea.
00:00:22
Primul vă permite să pur și simplu
00:00:24
răspuns la primul centru al acestui e-mail.
00:00:27
Răspuns toate vă permite să răspundeți la toate
00:00:29
destinatari din corespondența originală și
00:00:31
înainte vă permite să transferați acest
00:00:33
mesaj către o altă persoană care nu este
00:00:35
destinatarul inițial al primului mesaj.
00:00:37
Această opțiune care va utiliza pentru a
00:00:38
atașamente de transfer care sunt
00:00:40
incluse în mesajul inițial,
00:00:41
sau îl puteți folosi dacă doriți
00:00:44
pentru a crea un mesaj nou.
00:00:46
Sau dacă această persoană face parte din Contactele dvs.,
00:00:48
îl puteți găsi în câmpul de căutare
00:00:50
și tastați începutul numelui său.
00:00:52
Outlook îmi arată unele rezultate după
00:00:54
făcând clic pe această pictogramă de lângă numele său,
00:00:56
cartea de vizită a colegului meu
00:00:58
apare și arată-mi detalii.
00:01:00
Aici pot trimite un mesaj prin
00:01:02
făcând clic pe această pictogramă.
00:01:04
Se deschide o fereastră nouă și
00:01:05
Pot să-mi scriu mesajul.
00:01:08
Sau fac clic pe nou la
00:01:10
pentru a crea un mesaj nou.
00:01:12
Se deschide noua fereastră de mesaj.
00:01:14
Hei, pot beneficia de destinatar
00:01:16
istorie atingând începutul numelui său.
00:01:19
Apar unele rezultate și pot să-mi aleg
00:01:21
destinatar sau faceți clic pe butonul doi
00:01:24
sau cc pentru a deschide lista mea de persoane de contact.
00:01:26
Din această pagină pot să faceți clic pe plus
00:01:29
pentru a adăuga persoana de contact la destinatarii mei.
00:01:32
Am făcut clic pe salvare, revin la mesajul meu,
00:01:34
Fac clic pe CC pentru a adăuga destinatarii copiei.
00:01:40
De asemenea, puteți trimite mesaje către
00:01:42
destinatarilor cu caseta BCC.
00:01:43
BCC este la fel ca CC,
00:01:45
dar destinatarii din acest câmp
00:01:47
vor fi ascunse de alte persoane.
00:01:50
Aici, în mod implicit, câmpul nu este afișat,
00:01:52
așa că am putea găsi făcând clic pe
00:01:55
cele trei puncte și arată BCC.
00:01:57
Acum pot să fac clic pe ea și
00:01:59
adăugați destinatari la acest câmp.
00:02:06
Un tip de subiect și mesajul I
00:02:08
doriți să trimiteți cu unele opțiuni de modelare.
00:02:13
Puteți afișa fereastra în întregime
00:02:15
făcând clic pe această pictogramă.
00:02:17
Apare o fereastră nouă.
00:02:18
Puteți deschide această fereastră chiar
00:02:20
dacă scrieți mesajul.
00:02:22
Pentru a adăuga atașări,
00:02:24
două posibilități utilizând butonul de atașare
00:02:26
în partea de sus pentru a deschide fereastra Explorer
00:02:29
și răsfoiți fișierul pe care doriți să-l trimit.
00:02:31
Sau glisați și fixați fișiere din
00:02:33
explorer la mesaj.
00:02:35
Fișierul meu este inserat automat.
00:02:38
Mai trag și mai arunc una.
00:02:41
Dacă doriți mai multe opțiuni,
00:02:42
ar fi setarea mai importantă pentru
00:02:44
mesajul sau o solicitare pentru
00:02:46
o confirmare de primire;
00:02:47
faceți clic pe cele trei puncte aici.
00:02:49
Puteți seta importanța ridicată,
00:02:50
normală sau scăzută.
00:02:52
Această pictogramă va informa destinatarii că
00:02:54
acest mesaj are o prioritate ridicată.
00:02:57
Și apoi celelalte opțiuni.
00:02:59
Pot solicita livrarea
00:03:01
sau confirmarea de primire.
00:03:03
Acum pot trimite mesajul meu dacă nu.
00:03:06
doriți să-l acum puteți salva ca un
00:03:08
proiect făcând clic pe cele trei puncte.
00:03:10
O veți găsi mai târziu în folderul schiță.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Відповідь або створення нового
00:00:05
повідомлення у веб-програмі Outlook Web App,
00:00:06
є кілька можливостей.
00:00:07
Якщо ви прийшли з існуючого
00:00:10
повідомлення, яке ви отримали 3 класичних
00:00:12
доступні вам параметри,
00:00:14
відповісти, відповісти всім і пересилати за номером
00:00:16
у верхній частині панелі навігації.
00:00:18
Ми можемо знайти їх у верхній правій частині
00:00:20
електронного листа з додатковими параметрами.
00:00:22
Перший дозволяє просто
00:00:24
відповісти на перший центр цього повідомлення електронної пошти.
00:00:27
Відповісти всім дозволяє відповісти всім
00:00:29
одержувачів з вихідної пошти та
00:00:31
вперед дозволяє перенести це
00:00:33
повідомлення іншій особі, яка не
00:00:35
початкового одержувача першого повідомлення.
00:00:37
Цей параметр, який використовуватиметься для
00:00:38
передачі долучок, які
00:00:40
включені до початкового повідомлення,
00:00:41
або ви можете використовувати його, якщо хочете
00:00:44
, щоб створити нове повідомлення.
00:00:46
Або, якщо ця особа входить до складу ваших контактів,
00:00:48
Ви можете знайти його в полі пошуку
00:00:50
і введіть початок його імені.
00:00:52
Outlook показує мені деякі результати за
00:00:54
натиснувши на цю іконку поруч з його ім'ям,
00:00:56
картка контакту мого колеги
00:00:58
з'явиться і показує мені подробиці.
00:01:00
Тут я можу відправити повідомлення
00:01:02
Натискання цієї піктограми.
00:01:04
Відкриється нове вікно та
00:01:05
Я можу написати своє повідомлення.
00:01:08
Або я натиснаю на нові на
00:01:10
угору, щоб створити нове повідомлення.
00:01:12
Відкриється вікно нового повідомлення.
00:01:14
Гей, я можу скористатися одержувачем
00:01:16
історії, торкнувшись початку його імені.
00:01:19
Деякі результати з'являються, і я можу вибрати
00:01:21
отримувача або натисніть дві кнопки
00:01:24
або Копія, щоб відкрити список контактів.
00:01:26
З цієї сторінки я можу натиснути на плюс
00:01:29
, щоб додати контакт до одержувачів.
00:01:32
Я натиснув зберегти, повернутися до мого повідомлення,
00:01:34
Я натисна копія, щоб додати одержувачів копій.
00:01:40
Також можна надсилати повідомлення
00:01:42
одержувачів із поля ПК.
00:01:43
Прихована копія така ж, як копія,
00:01:45
але одержувачі в цьому полі
00:01:47
буде приховано від інших людей.
00:01:50
Тут за замовчуванням поле не відображається,
00:01:52
так що я можу знайти його, натиснувши на
00:01:55
три крапки та відображення прихованої копії.
00:01:57
Тепер я можу натиснути на нього і
00:01:59
додати одержувачів до цього поля.
00:02:06
Тип теми та повідомлення, яке я
00:02:08
потрібно надіслати з деякими параметрами формування.
00:02:13
Вікно можна відобразити в повному обсязі
00:02:15
натисканням цієї піктограми.
00:02:17
З'явиться нове вікно.
00:02:18
Ви можете відкрити це вікно навіть
00:02:20
якщо ви пишете своє повідомлення.
00:02:22
Щоб додати вкладення,
00:02:24
дві можливості за допомогою кнопки приєднання
00:02:26
угорі, щоб відкрити вікно Провідника
00:02:29
і перегляньте файл, який потрібно надіслати.
00:02:31
Або перетягніть файли з
00:02:33
до повідомлення.
00:02:35
Файл буде автоматично вставлено.
00:02:38
Я перетягнути ще один.
00:02:41
Якщо вам потрібні додаткові параметри,
00:02:42
як встановлення важливіше для
00:02:44
повідомлення або запит на
00:02:46
визнання отримання,
00:02:47
Натисніть на три точки тут.
00:02:49
Ви можете встановити високу важливість,
00:02:50
нормальний або низький.
00:02:52
Ця піктограма інформує одержувачів про те, що
00:02:54
це повідомлення має високий пріоритет.
00:02:57
А потім інші варіанти.
00:02:59
Я можу замовити доставку
00:03:01
або квитанції про визнання.
00:03:03
Тепер я можу надіслати повідомлення, якщо ви не
00:03:06
хочете, щоб тепер ви могли зберегти його як
00:03:08
натисканням на три крапки.
00:03:10
Пізніше його буде ви знайдете в папці чернетки.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Yanıtlamak veya yeni bir
00:00:05
outlook web uygulamasında mesaj,
00:00:06
çeşitli olasılıklar vardır.
00:00:07
Eğer mevcut bir geliyorsanız
00:00:10
3 klasik aldığınıza dair ileti
00:00:12
seçenekler sizin için kullanılabilir,
00:00:14
cevap, tüm ve ileri
00:00:16
navigasyon tavasının üst kısmı.
00:00:18
Onları sağ üst tarafta bulabiliriz.
00:00:20
çok daha fazla seçenek ile bir e-posta.
00:00:22
İlki sadece sağlar
00:00:24
bu e-postanın ilk merkezine yanıt verin.
00:00:27
Tüm yanıtla tüm bunları yanıtlamanızı sağlar
00:00:29
orijinal Posta'dan alıcılar ve
00:00:31
ileri bu aktarmak için izin verir
00:00:33
olmayan başka bir kişiye ileti
00:00:35
ilk iletinin ilk alıcısı.
00:00:37
Bu seçenek,
00:00:38
olan aktarım ekleri
00:00:40
ilk iletide yer alan,
00:00:41
ya da isterseniz kullanabilirsiniz
00:00:44
yeni bir ileti oluşturmak için.
00:00:46
Veya bu kişi Kişilerinizin bir parçasıysa,
00:00:48
onu arama alanında bulabilirsiniz
00:00:50
ve adının başlangıcını yazın.
00:00:52
Outlook bana bazı sonuçlar gösterir
00:00:54
adının yanındaki bu simgeye tıklayarak,
00:00:56
meslektaşımın iletişim kartı
00:00:58
görünür ve bana ayrıntıları gösterir.
00:01:00
Burada bir mesaj gönderebilirsiniz
00:01:02
bu simgeye tıklayarak.
00:01:04
Yeni bir pencere açılır ve
00:01:05
Mesajımı yazabilirim.
00:01:08
Ya da ben yeni tıklayın
00:01:10
yeni bir ileti oluşturmak için üst.
00:01:12
Yeni ileti penceresi açılır.
00:01:14
Hey, alıcıdan yararlanabilirim.
00:01:16
adının başlangıcına dokunarak tarih.
00:01:19
Bazı sonuçlar görünür ve ben seçebilirsiniz benim
00:01:21
alıcı veya iki düğmeye tıklayın
00:01:24
veya kişi listemi açmak için CC düğmesi.
00:01:26
Bu sayfadan ben artı tıklayabilirsiniz
00:01:29
ilgili kişiyi alıcılarıma eklemek için.
00:01:32
Kaydet'e tıkladım, mesajıma geri döndüm.
00:01:34
Kopya alıcıları eklemek için CC'ye tıklayın.
00:01:40
Ayrıca ileti gönderebilirsiniz
00:01:42
BCC kutusu ile alıcılar.
00:01:43
BCC, CC ile aynıdır
00:01:45
ancak bu alandaki alıcılar
00:01:47
diğer insanlardan gizlenecektir.
00:01:50
Burada varsayılan olarak alan görüntülenmez,
00:01:52
bu yüzden tıklayarak bulabilirsiniz
00:01:55
üç nokta ve Göstermek BCC.
00:01:57
Şimdi üzerine tıklayabilirsiniz ve
00:01:59
alıcıları bu alana ekleyin.
00:02:06
Bir konu türü ve ileti I
00:02:08
bazı şekillendirme seçenekleri ile göndermek istiyorum.
00:02:13
Pencereyi tam olarak görüntüleyebilirsiniz
00:02:15
bu simgeye tıklayarak ekran.
00:02:17
Yeni bir pencere görüntülenir.
00:02:18
Bu pencereyi bile açabilirsiniz
00:02:20
mesajınızı yazıyorsanız.
00:02:22
Ekler eklemek için,
00:02:24
ekle düğmesini kullanarak iki olasılık
00:02:26
penceremi explorer açmak için üstte
00:02:29
ve göndermek istediğim dosyaya göz atın.
00:02:31
Veya dosyaları sürükleyip bırakın
00:02:33
pencere Gezgini iletinize.
00:02:35
Dosyam otomatik olarak eklenir.
00:02:38
Bir tane daha sürüklüyorum ve düşürüyorum.
00:02:41
Daha fazla seçenek istiyorsanız,
00:02:42
için daha önemli ayarı gibi
00:02:44
mesajınız veya bir istek
00:02:46
makbuz un kabulü,
00:02:47
burada üç nokta tıklayın.
00:02:49
Önemi yüksek ayarlayabilirsin.
00:02:50
normal veya düşük.
00:02:52
Bu simge, alıcıları
00:02:54
bu iletinin yüksek bir önceliği vardır.
00:02:57
Ve sonra diğerleri seçenekleri.
00:02:59
Teslimatı talep edebilirim.
00:03:01
veya tasdik makbuzu.
00:03:03
Şimdi eğer yapmazsan mesajımı gönderebilirim.
00:03:06
şimdi bir olarak kaydedebilirsiniz istiyorum
00:03:08
üç nokta tıklayarak taslak.
00:03:10
Daha sonra taslak klasöründe bulabilirsiniz.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Para responder ou criar um novo
00:00:05
mensagem na aplicação web outlook,
00:00:06
há várias possibilidades.
00:00:07
Se vier de um existente
00:00:10
mensagem que recebeu 3 clássico
00:00:12
as opções estão disponíveis para si,
00:00:14
responder, responder tudo e avançar em
00:00:16
o topo da panela de navegação.
00:00:18
Podemos encontrá-los no lado direito superior
00:00:20
de um e-mail com mais opções também.
00:00:22
O primeiro permite-lhe simplesmente
00:00:24
responder ao primeiro centro deste e-mail.
00:00:27
Responder tudo lhe permite responder a todos
00:00:29
destinatários do Correio original e
00:00:31
para a frente permite-lhe transferir esta
00:00:33
mensagem para outra pessoa que não é
00:00:35
o destinatário inicial da primeira mensagem.
00:00:37
Esta opção que vai usar para
00:00:38
anexos de transferência que são
00:00:40
incluído na mensagem inicial,
00:00:41
ou pode usá-lo se quiser
00:00:44
para criar uma nova mensagem.
00:00:46
Ou se esta pessoa faz parte dos seus Contactos,
00:00:48
você pode encontrá-lo no campo de pesquisa
00:00:50
e escrever o início do seu nome.
00:00:52
Outlook mostra-me alguns resultados por
00:00:54
clicando neste ícone ao lado do seu nome,
00:00:56
o cartão de contacto do meu colega
00:00:58
aparece e mostra-me detalhes.
00:01:00
Aqui posso enviar uma mensagem por
00:01:02
clicando neste ícone.
00:01:04
Uma nova janela abre-se e
00:01:05
Posso escrever a minha mensagem.
00:01:08
Ou clico em novo no
00:01:10
top para criar uma nova mensagem.
00:01:12
A nova janela de mensagens abre-se.
00:01:14
Posso beneficiar do destinatário.
00:01:16
história, tocando o início do seu nome.
00:01:19
Alguns resultados aparecem e eu posso escolher o meu
00:01:21
destinatário ou clique no botão dois
00:01:24
ou botão CC para abrir a minha lista de contactos.
00:01:26
A partir desta página posso clicar em mais
00:01:29
para adicionar o contacto aos meus destinatários.
00:01:32
Fiz um clique para salvar, voltar para a minha mensagem,
00:01:34
Clico no CC para adicionar destinatários de cópias.
00:01:40
Também pode enviar mensagens para
00:01:42
destinatários com a caixa BCC.
00:01:43
O CcB é o mesmo que o CC,
00:01:45
mas os destinatários neste campo
00:01:47
será escondido de outras pessoas.
00:01:50
Aqui por defeito o campo não é exibido,
00:01:52
para que eu possa encontrá-lo clicando em
00:01:55
os três pontos e mostrar BCC.
00:01:57
Agora posso clicar nele e
00:01:59
adicionar destinatários a este campo.
00:02:06
Um tipo de assunto e a mensagem I
00:02:08
quer enviar com algumas opções de modelação.
00:02:13
Pode exibir a janela na íntegra
00:02:15
ecrã clicando neste ícone.
00:02:17
Aparece uma nova janela.
00:02:18
Pode abrir esta janela mesmo.
00:02:20
se está a escrever a sua mensagem.
00:02:22
Para adicionar anexos,
00:02:24
duas possibilidades usando o botão de anexação
00:02:26
no topo para abrir a minha janela Explorer
00:02:29
e navegue no ficheiro que quero enviar.
00:02:31
Ou arrastar e largar ficheiros do seu
00:02:33
explorador de janela para a sua mensagem.
00:02:35
O meu ficheiro é inserido automaticamente.
00:02:38
Arrasto e largo outro.
00:02:41
Se quiser mais opções,
00:02:42
como definir mais importante para
00:02:44
sua mensagem ou um pedido para
00:02:46
um aviso de receção,
00:02:47
clique nos três pontos aqui.
00:02:49
Pode definir a importância alta,
00:02:50
normal ou baixo.
00:02:52
Este ícone informará os destinatários de que
00:02:54
esta mensagem tem uma alta prioridade.
00:02:57
E depois as outras opções.
00:02:59
Posso pedir a entrega.
00:03:01
ou recibo de aviso.
00:03:03
Agora posso enviar a minha mensagem se não o fizeres.
00:03:06
quer agora pode salvá-lo como um
00:03:08
esboço clicando nos três pontos.
00:03:10
Vai encontrá-lo mais tarde na pasta de recrutamento.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Odgovor ili kreiranje novog
00:00:05
poruka u Outlook Web aplikaciji,
00:00:06
postoji nekoliko mogućnosti.
00:00:07
Ako dolazite iz postojećeg
00:00:10
poruka da ste primili 3 klasična
00:00:12
opcije su vam dostupne,
00:00:14
odgovori, odgovori na sve i prosledi na
00:00:16
vrh navigacionog tiganja.
00:00:18
Možemo ih naći na gornje desne strane
00:00:20
e-poruke sa više opcija.
00:00:22
1.
00:00:24
odgovorite na prvi centar ove e-pošte.
00:00:27
Odgovori na sve što vam dozvoljava da odgovorite na sve
00:00:29
primaoci iz originalne pošte i
00:00:31
unapred vam omogućava da prenesete ovo
00:00:33
poruka drugoj osobi koja nije
00:00:35
inicijalni primalac prve poruke.
00:00:37
Ova opcija koja će se koristiti za
00:00:38
prenos priloga koji su
00:00:40
uključena u početnu poruku,
00:00:41
ili možeš da ga koristiš ako želiš
00:00:44
da biste kreirali novu poruku.
00:00:46
Ili ako je ta osoba deo vaših kontakata,
00:00:48
Možete ga naći u polju za pretragu
00:00:50
i otkucajte poиetak njegovog imena.
00:00:52
Outlook mi prikazuje neke rezultate po
00:00:54
klikom na ovu ikonu pored njegovog imena,
00:00:56
kontakt kartica mog kolege
00:00:58
pojavljuje se i pokazuje mi detalje.
00:01:00
Ovde mogu da pošaljem poruku
00:01:02
klikom na ovu ikonu.
00:01:04
Otvara se novi prozor i
00:01:05
Mogu da napiљem poruku.
00:01:08
Ili kliknem na novo u
00:01:10
vrh da biste kreirali novu poruku.
00:01:12
Otvoriće se prozor za novu poruku.
00:01:14
Hej, mogu imati koristi od primaoca
00:01:16
istoriju tako što ćete tapnuti na početak njegovog imena.
00:01:19
Neki rezultati se pojavljuju i mogu da izaberem
00:01:21
primalac ili kliknite na dva dugmeta
00:01:24
ili cc dugme da biste otvorili moju listu kontakata.
00:01:26
Sa ove stranice mogu da kliknem plus
00:01:29
da bih dodao kontakt primaocima.
00:01:32
Kliknuo sam na "Sačuvaj", vratio se na poruku,
00:01:34
Kliknem na CC da bih dodao primaoce kopija.
00:01:40
Takođe možete da šaljete poruke
00:01:42
primaoce sa okvirom BCC.
00:01:43
BCC je isti kao Cc,
00:01:45
ali primaoci u ovom polju
00:01:47
biće sakrivena od drugih ljudi.
00:01:50
Ovde polje podrazumevano nije prikazano,
00:01:52
Tako da mogu da ga pronađem tako što ću kliknuti
00:01:55
tri tačke i prikaži BCC.
00:01:57
Sada mogu da kliknem na njega i.
00:01:59
dodajte primaoce u ovo polje.
00:02:06
Tip teme i poruka koju
00:02:08
Želite da pošaljete sa nekim opcijama oblikovanja.
00:02:13
Prozor možete prikazati u celosti
00:02:15
tako što ćete kliknuti na ovu ikonu.
00:02:17
Pojaviće se novi prozor.
00:02:18
Možete otvoriti ovaj prozor čak i
00:02:20
ako pišete poruku.
00:02:22
Da biste dodali priloge,
00:02:24
dve mogućnosti pomoću dugmeta "Priloži"
00:02:26
na vrhu da biste otvorili prozor Explorer
00:02:29
i pregledati datoteku koju želim da pošaljem.
00:02:31
Ili prevucite i otpustite datoteke iz
00:02:33
Explorer u vašu poruku.
00:02:35
Moja datoteka se automatski umeće.
00:02:38
Vuиem i ispustim joљ jednu.
00:02:41
Ako ћeliљ joљ opcija,
00:02:42
kao što je postavljanje važnijeg za
00:02:44
ili zahtev za
00:02:46
priznanje priznanice,
00:02:47
kliknite na tri tačke ovde.
00:02:49
Moћeљ da podesiљ vaћnost visoko.
00:02:50
normalno ili nisko.
00:02:52
Ova ikona će obavestiti primaoce da
00:02:54
ova poruka ima visok prioritet.
00:02:57
A onda ostale opcije.
00:02:59
Mogu da zatražim isporuku
00:03:01
ili priznanicu.
00:03:03
Sada mogu da pošaljem poruku ako to ne 1.
00:03:06
Sada moћeљ da ga saиuvaљ kao.
00:03:08
tako što ćete kliknuti na tri tačke.
00:03:10
Kasnije ćete ga naći u fascikli radne verzije.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !